Information / Thông tin

Full Name / Họ tên: Your Name

Date of Birth / Ngày sinh: 24-12-1995

Date of Death / Ngày mất: 23-12-2022

My mother country / Tôi là người gốc: Vietnam

My nationality / Quốc tịch: Vietnam

Born in / Nơi sinh: Gia Lai province, Vietnam

My CVname.com / CVname của tôi: YourCVname.CVname.com

My minorCV.com / Hồ sơ tóm lược: YourCVname.minorCV.com

My majorCV.com / Website của tôi: YourCVname.majorCV.com

My mainCV.com / mainCV.com của tôi: YourCVname.mainCV.com

My voteCV.com / Hồ sơ bình chọn của tôi: YourCVname.voteCV.com

My donationCV.com / Hồ sơ tài trợ của tôi: YourCVname.donationCV.com

Published on Publisher.vn

YourCVname.article.vn

Ngày 2/2/2019 đã xuất bản YourCVname.article.vn 

Achievements on cupVN.com

YourCVname.UAH.student.vn

Ngày 1/2/2022 đã đạt tên miền danh hiệu YourCVname.UAH.student.vn của UAH.student.vn

Bình chọn tại YourCVname.voteCV.com

Xem kết quả bình chọn tại view.YourCVname.voteCV.com

Xem video vòng chung khảo: 12.yourCVname.VNexam.com

Một số bình chọn tiêu biểu trên view.YourCVname.voteCV.com

[Nội dung bình chọn]

[Nội dung bình chọn]

[Nội dung bình chọn]

YourCVname.1234.VNaward.com

Ngày 1/2/2021 đã đạt giải thưởng 1234.VNaward.com

Trang chứng nhận giải thưởng: YourCVname.1234.VNaward.com

Bài dự thi: pre.YourCVname.1234.VNaward.com

Bình chọn tại YourCVname.voteCV.com

Xem kết quả bình chọn tại view.YourCVname.voteCV.com

Xem video vòng chung khảo: 12.yourCVname.VNexam.com

Một số bình chọn tiêu biểu trên view.YourCVname.voteCV.com

[Nội dung bình chọn]

[Nội dung bình chọn]

[Nội dung bình chọn]

[Voting] HAU.student.vn

Đang được bình chọn danh hiệu HAU.student.vn

Bình chọn tại YourCVname.voteCV.com

Xem kết quả bình chọn tại view.YourCVname.voteCV.com

[Voting] 12345.VNaward.com

Đang được bình chọn giải thưởng 12345.VNaward.com

Bài dự thi: pre.YourCVname.12345.VNaward.com

Bình chọn tại YourCVname.voteCV.com

Xem kết quả bình chọn tại view.YourCVname.voteCV.com

Achievements on Ldu.vn

YourCVname.UAH.mainCV.com

Achievements on feelVN.com

YourCVname.US.mainCV.com